Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest “Dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki”.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele WF !!!

Jest zgoda Ministerstw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu no tworzenie nowych grup SKS od września 2022 roku – pobierz zgłoszenie. Zgłoszenia należy wysłać pocztą e-mail’ową do dnia 10 września br. na adres wszs@szczecin.home.pl Gorąco zachęcamy szkoły, w których nie ma zajęć SKS lub jest tylko 1 grupa do zgłoszenia do projektu od września 2022r.  Przypominamy, że w każdej szkole liczącej do 300 uczniów mogą funkcjonować 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów 3 grupy SKS.

Po wysłaniu zgłoszenia znajdującego się powyżej (plik EXCEL) kolejnym etapem dla nauczycieli z nowych grup od września będzie wypełnienie i przesłanie dokumentów znajdujących się poniżej tradycyjną pocztą do dnia 30.09.2022r, do biura Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ NA ADRES:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
ul. Garncarska 5; 70 – 377 Szczecin
1. Umowa – zlecenie SKS 2022 (2 egzemplarze) – pobierz WORD / pobierz pdf
2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2022 (1 egzemplarz) – pobierz WORD / pobierz pdf
3. Załącznik nr 1 do umowy – zlecenia (2 egzemplarze) – pobierz WORD / pobierz pdf

4. Umowa – porozumienie SKS 2022 (2 egzemplarze) – pobierz WORD / pobierz pdf
5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz pdf
lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz pdf

UWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2020r.
W 2022r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2021r.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie

91 48-42-170 / lub ew. tel kom.: 519 17 26 36.


SPRAWA PILNA i BARDZO WAŻNA !!!

Przypominamy wszystkim nauczycielom biorącym udział w programie SKS o obowiązku wykonania testów sprawnościowych z każdą grupą, z każdym uczestnikiem zajęć SKS – zapis w umowie-zleceniu – § 1 punkt 2 ustęp 6) “Przeprowadzenie testów sprawnościowych uczestników Programu SKS dwa razy w roku w terminach określonych przez Operatora Krajowego oraz wprowadzenie tych wyników do Dziennika SKS”.

 


Z przyjemnością informujemy, że Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie decyzją Ministra Sportu i Turystyki został ponownie Operatorem Wojewódzkim programu SKS na 2022 rok. Wszyscy, którzy zgłosili się do programu zostali przyjęci. Umowy – zlecenia z Państwem i umowy – porozumienia ze szkołami będziemy podpisywać z datą 1 lutego 2022 więc zajęcia można wpisywać od tej daty. Należy pamiętać, że istnieje możliwość dopisania trzeciej godziny zajęć tak aby wyrobić całe 70 godzin do 16 grudnia br. Poniżej wszystkie potrzebne dokumenty:

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ NA ADRES:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
ul. Garncarska 5; 70 – 377 Szczecin
1. Umowa – zlecenie SKS 2022 – pobierz WORD / pobierz pdf
2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2022 – pobierz WORD / pobierz pdf
3. Załącznik nr 1 do umowy – zlecenia – pobierz WORD / pobierz pdf4. Umowa – porozumienie SKS 2022 – pobierz WORD / pobierz pdf
5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz pdf
lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz pdfUWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2020r.
W 2022r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2021r.

Instrukcja do dokumentów SKS 2022.

Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – należy odesłać do 16.03.2022r.
Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – należy odesłać do 16.03.2022r.
Dok. nr 3 – załącznik   nr 1 do umowy – zlec. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (1 egzemplarz) – należy odesłać do 16.03.2022r.
Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. Należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 31.03.2022r.
Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. Należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS

Wykaz grup zakwalifikowanych do programu SKS w 2022 roku – pobierz

Instrukcja rejestracji nowych nauczycieli do programie SKS w 2022 roku – pobierz

Instrukcja rejestracji nauczycieli kontynuujących udział w programie SKS w 2022 roku – pobierz


WSZS w Szczecinie uprzejmie informuje, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na program Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok. Dokumenty stowarzyszenie nasze przygotowało i złożyło do dnia 30.01.2022r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Ministerstwo do 28.02.2022r. Czekamy na jakiekolwiek wiadomości związaną z funkcjonowaniem projektu i mamy nadzieję, że najpóźniej od 1 lutego 2022 roku będziemy mogli z Państwem (szkoły, nauczyciele biorący udział w programie) podpisać stosowne dokumenty do udziału w programie. Operator Krajowy wprawdzie uruchomił już dziennik / platformę SKS ale do momentu rozstrzygnięcia konkursu w Ministerstwie Sportu i Turystyki nie mamy podstaw do jakiejkolwiek działalności i co za tym idzie podpisywania wszelkich umów. Stąd sugerujemy aby poczekać na wyniki konkursu i ukazanie się wszelkich dokumentów na naszej stronie internetowej po ewentualnym wygraniu konkursu i dopiero wtedy zacząć uaktualniać / uzupełniać dziennik na 2022 rok.Lista szkół zgłoszona do programu SKS na 2022 rok – pobierz.

UWAGA – WSZS w Szczecinie do programu przyjął wszystkie szkoły, które zgłosiły się do projektu w terminie czyli do 16.12.2021r. W tygodniu 20 – 24.12.21r. Ministerstwo Sportu i Turystyki ma ogłosić konkurs na powyższy program i mamy nadzieję, że w warunkach konkursu ofert będzie możliwość przyjęcia wszystkich zgłoszonych grup. Należy pamiętać, że w szkołach, w których są 2 grupy to jedna z nich musi być z przewagą dziewcząt, a w szkołach gdzie są zgłoszone 3 grupy jedna z nich musi być grupą dziewczęcą (znalazło się kilka przypadków w zgłoszeniach kiedy to wytyczne te nie były zachowane – zaznaczono na żółto na liście szkół).


SKS 2022 NABÓR GRUP NA 2022 ROK !!!

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2021 WSZS w Szczecinie rozpoczyna nabór szkół / grup do programu Szkolny Klub Sportowy na 2022 rok. Na dzień dzisiejszy nie mamy jakichkolwiek informacji o tym żeby program zakończył funkcjonowanie w 2021 roku oraz o jakichkolwiek zmianach w jego funkcjonowaniu w 2022 roku więc przyjmujemy dotychczas panujące regulaminy projektu. Wypełnione zgłoszenie – plik EXCEL (plik należy zatytułować nazwą szkoły) należy przesłać e-mail’em na adres: wszs@szczecin.home.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2021r.

Pobierz zgłoszenie na 2022 rok (plik .xls) / lub pobierz zgłoszenie na 2022rok (plik .xlsx)


Drodzy nauczyciele prowadzący zajęcia SKS !!!

Istnieje możliwość zwiększenia z 61 (na taką ilość mamy podpisane z Państwem umowy – zlecenia) do 70 godzin zajęć SKS na jedną grupę dla tych, którzy sumiennie mogli prowadzić i prowadzili zajęcia SKS od 1 lutego br. Jeżeli ktoś ma możłiwości, chęci i ochotę przeprowadzenia 70 godzin zajęć SKS proszę o przesłanie e-mail’a na adres: wszs@szczecin.home.pl z podaniem imienia i nazwiska, szkoły oraz grupy lub grup, których to zwiąkszenie liczby godzin miałoby dotyczyć.


Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele WF !!!

Jest zgoda Ministerstw Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu no tworzenie nowych grup SKS od września 2021 roku – pobierz zgłoszenie. Zgłoszenia należy wysłać pocztą e-mail’ową do dnia 10 września br. na adres wszs@szczecin.home.pl Wszyscy wiemy, że po długiej nauce online i co za tym idzie przesiadywaniem dzieci i młodzieży w domu przed komputerem itp. istnieje ogromna potrzeba jakiekolwiek aktywności fizycznej i dlatego zachęcamy szkoły, w których nie ma zajęć SKS lub jest tylko 1 grupa do zgłoszenia do projektu się od września 2021r.  Przypominamy, że w każdej szkole liczącej do 300 uczniów mogą funkcjonować 2 grupy SKS, a w szkole liczącej powyżej 300 uczniów 3 grupy SKS.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie 91 48-42-170.


SPRAWA WAŻNA !!!
Szanowni Państwo !!!

Przypominam, że do 25 czerwca nauczyciele biorący udział w programie SKS powinni byli rozpocząć test sprawności fizycznej w elektronicznym dzienniku SKS dla każdej grupy ćwiczebnej. Nauczycielom, którzy tego nie zrobili tetst został uruchomiony automatycznie 2 lipca br. w piątek. Każda aktywna grupa ćwiczebna, która została zaakceptowana w dzienniku SKS (wraz z kontem nauczyciela) musi mieć wysłany wiosenny test sprawnościowy. Brak prowadzenia zajęć czy brak możliwości zrealizowania testu nie zrzuca z nauczyciela obowiązku przesłania testu. Nauczyciel ma obowiązek wysłać test swoich grup ćwiczebnej, nawet jeżeli będzie to pusty test. W przypadkach, których test jest niepełny (zawiera mniej niż 100% wypełnionych pól), nauczyciel będzie musiał umieścić wyjaśnienie. Ta funkcjonalność wkrótce zostanie wprowadzona do dziennika SKS. Od 2 lipca mają Państwo czas 21 dni na wprowadzenie testu czyli do 23 lipca 2021 roku.


Szanowni Państwo !!!

Przypominamy, że zgodnie z Ogłoszeniem Programu “Szkolny Klub Sportowy” na rok 2021, jednym z założeń Programu jest realizacja testów sprawności fizycznej raz na semestr. Wywiązanie się z realizacji tego zadania jest obowiązkiem wszystkich nauczycieli, we wszystkich grupach realizujących program SKS. Najważniejsze informacje dotyczące realizacji jesiennych testów sprawnościowych SKS:

 1. Testy należy rozpocząć w terminie od 13 maja do 25 czerwca (zalecamy rozpocząć testy jak najszybciej, aby zdążyć przed końcem roku szkolnego).
 2. Aby rozpocząć testy sprawnościowe należy uruchomić je w systemie elektronicznym(link do pełnej instrukcji poniżej), a następnie przeprowadzić pomiary wśród dzieci, wprowadzić je do systemu i wysłać (prawidłowo wysłany test w liście testów sprawnościowych podświetla się na zielono i ma status “TAK” w kolumnie “Wysłany”).
 3. Od momentu uruchomienia testu w systemie na jego przeprowadzenie i wysłanie wyników w systemie jest  21 dni(niewysłanie testu w tym okresie skutkuje jego przeterminowaniem i brakiem możliwości wysłania wyników bez kontaktu z operatorem programu).

Zalecamy zapoznać się z pełną instrukcją realizacji testów sprawnościowychLINK

Zachęcamy również do pobrania i wydrukowania arkusza pomocniczegoLINK


UWAGA !!!

WSZS w Szczecinie rozpoczął weryfikację poprawności wprowadzonych przez Państwa zgód uczestników zajęć. Należy pamiętać, że zgody z roku 2019, 2020 i oczywiście z 2021 roku są aktualne. Zgody z lat wcześniejszych (2018 i wcześniej) nie są aktualne i co za tym idzie możliwe do zaakceptowania. Proszę również sprawdzać poprawność wypełnionych zgód – podpisy rodziców, pełnoletnich uczniów w odpowiednich miejscach i prawidłowe dane w odpowiednich miejscach na zgodzie.


UWAGA !!!

Czekaliśmy na ten moment! Przez ostatnie dwa tygodnie organizacja zajęć w Programie Szkolny Klub Sportowy była możliwa tylko na obiektach otwartych z zachowaniem limitu 25 uczestników. Teraz możemy wrócić też na sale gimnastyczne, hale sportowe i baseny. A limit osób uczestniczących w aktywnościach na obiektach otwartych zostaje podniesiony do 50 osób. To oznacza, że nauczyciele prowadzący zajęcia w Programie mają już do wykorzystania pełny wachlarz sportów.

Stosowne zmiany w przepisach wprowadziło Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Tekst Rozporządzenia dostępny jest TUTAJ. Rozporządzenie utrzymuje  obowiązki sanitarne, jakie musi spełnić organizator zajęć:

– organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach

– między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie

Dodatkowo, w zajęciach na basenach i obiektach zamkniętych mogą uczestniczyć tylko dzieci i młodzież do 18 roku życia, przy czym, zgodnie z treścią Rozporządzenia – „na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu.”

Zasady te obowiązują co najmniej do 7 maja br.

Oczywiście, niezmiennie zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych.

Zajęcia MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania sanitarne, o których wspomniano wyżej. Ciągle w drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy muszą przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka.


UWAGA – od 19.04.21r. WRACAMY NA ZAJĘCIA SKS !!!

Po kilku tygodniach zawieszenia Programu Szkolny Klub Sportowy, na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, możemy wrócić na nasze, sportowe zajęcia. Jeszcze w ograniczonym zakresie i tylko na ściśle określonych zasadach.

Co najmniej do 25 kwietnia, możliwa jest organizacja zajęć sportowych na obiektach otwartych. Boiska przyszkolne, bieżnie lekkoatletyczne, Orliki, korty tenisowe, to miejsca, w których do aktywności fizycznej mogą wrócić uczestnicy Programu SKS. W/w Rozporządzenie nakłada pewne ograniczenia, których należy przestrzegać:

– w zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób – taki jest limit dla osób przebywających na obiekcie, 

– organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach,

– między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie,

– w czasie zajęć (i TYLKO w czasie zajęć) uczestnicy nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa maseczkami.

Zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych.

Od soboty, 17 kwietnia w elektronicznym dzienniku SKS zostaną przywrócone wszystkie funkcjonalności tak, żeby nauczyciele mogli planować zajęcia i raportować ich realizację.

Mimo, że powrót do pełnej, stacjonarnej nauki w szkołach będzie możliwy być może dopiero za kilka tygodni nauczyciele mogą już organizować zajęcia na otwartych obiektach i zachęcać do udziału w nich SKSiaki. Oczywiście zajęcia MUSZĄ spełniać wszystkie wymagania sanitarne, o których wspomniano wyżej. W drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy muszą przestrzegać zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych.

Program Szkolny Klub Sportowy  ma wspierać rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia oraz stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzież możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych. Ten cel jest szczególnie ważny w dobie pandemii COVID-19. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy wynika, że w związku z ograniczeniami w dostępie do różnych form aktywności, wynikającymi z m.in. unormowań prawnych, które mają na celu zapobieganie rozwojowi epidemii, wyraźnie spadła sprawność fizyczna naszych SKSiaków. Badania socjologiczne pokazują, że w wyniku mniejszej aktywności fizycznej, w porównaniu do lat ubiegłych, zwiększyła się ilość dolegliwości zdrowotnych, też w sferze emocjonalnej.

W tej sytuacji zajęcia prowadzone w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy mogą być narzędziem do odwrócenia tego trendu. Każda możliwość podjęcia aktywności fizycznej może okazać się „na wagę złota”. Nie bez powodu podkreśla się, że ruch to lek – a dodatkową dawkę tego naturalnego lekarstwa dzieci, młodzież otrzymują na zajęciach organizowanych w ramach Programu.

Sport ma szczególne zadanie w procesie normalizacji codziennej aktywności w okresie pandemii. Przy zachowaniu przygotowanych zasad reżimu sanitarnego, sport staje się nie tylko ważną inwestycją w zdrowie społeczeństwa. Podczas zajęć, uczestnicy pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego mają szansę rozwijać swoją sprawność fizyczną, zdrowie, pasję i odetchnąć choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując w sporcie – to bardzo ważne dla kondycji fizycznej i psychicznej.


W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dn. 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o konieczności zawieszenia do 9 kwietnia 2021 roku realizacji Programu Szkolny Klub Sportowy.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na  organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 2. ich organizowania bez udziału publiczności.

Organizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych, sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży, w świetle tych regulacji, nie jest możliwe.

W związku z powyższym, OD 20 MARCA BR., NIE BĘDZIE MOŻLIWA REALIZACJA PROGRAMU SZKOLNY KLUB SPORTOWY.

Od 20 marca możliwość dodawania zajęć w dzienniku elektronicznym będzie zablokowana. Wszystkie pozostałe funkcjonalności dziennika działają niezmiennie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących realizacji Programu, prosimy o kontakt z biurem Operatora Krajowego.


WSZS w Szczecinie informuje, że nauczyciele, dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach SKS musi stosować się do obostrzeń wprowadzanych przez Radę Ministrów dotyczących sportu amatorskiego. Dzieci i młodzież posiadająca licencje sportowe może uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Kluby Sportowe zrzeszone w Związkach Sportowych jako licencjonowani zawodnicy i stosowane mogą być wtedy obostrzenia dotyczące sportu wyczynowego. Zajęcia SKS są sportem amatorskim.

Najnowsze zasady w sprawie zajęć SKS w 2021 roku otrzymane od Operatora Krajowego Programu Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego:

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniły się zasady organizacji zajęć sportowych. Do dnia 28 lutego 2021 r. rozszerzona została możliwość prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w zakresie: otwarcia obiektów sportowych na powietrzu (m.in. orliki, lodowiska itp.) – najprawdopodobniej będzie to przedłużone o kolejne dwa tygodnie czyli do 14 marca br.

Uwaga! Zgodnie z informacją udostępnioną przez Ministerstwo Sportu, nie dotyczy to obiektów „pod balonem”,

 • otwarcia kortów tenisowych na otwartym powietrzu, jak i krytych, przy czym na jednym korcie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 5 osób,
 • otwarcia basenów,
 • otwarcia stoków narciarskich.

Zmiany umożliwiają korzystanie z basenów, kortów tenisowych oraz obiektów sportowych na otwartym powietrzu również w ramach zajęć sportowych dla osób amatorsko uprawiających sport, co oznacza, że w takim trybie mogą być realizowane zajęcia w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. Uczestnicy zajęć na obiektach sportowych na powietrzu i kortach, zgodnie z §27 ust.3 pkt. 10 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 nie mają obowiązku zasłaniania ust i nosa. Uczestników zajęć na otwartych obiektach (z wyłączeniem kortów tenisowych) nie obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób. Zakaz ten dotyczy zgromadzeń w rozumieniu art. 3 Ustawy Prawo o zgromadzeniach (Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych) i innych przypadkach określonych w Rozporządzeniach Rady Ministrów, m.in. obowiązuje limit 5 osób na kortach tenisowych.

Wymogi sanitarne dla podmiotów uprawnionych do udostępnienia obiektu, organizatorów zajęć sportowych oraz osób w nich uczestniczących pozostają bez zmian. Tzn. organizator zajęć sportowych:

 1. weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych i korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
 2. dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
 3. zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
 4. dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,
 5. zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego, lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

Przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk.


Dziennik SKS został uruchomiony www.szkolnyklubsportowy.pl

Konta z zeszłego roku (z poprzednich lat również) są aktywne i nie ma konieczności zakładania nowego konta. Rejestracja dotyczy tylko nauczycieli, którzy są nowi w programie. Wszyscy nauczyciele biorący udział w programie muszą tak jak co roku zarejestrować się na edycją programy w 2021 roku.

Instrukcja rejestracji do dziennika SKS dla nauczycieli kontynuujących – pobierz / dla nowych nauczycieli – pobierz.


ORGANIZACJI ZAJĘĆ SPORTOWYCH (zajęć SKS).

Zasady obowiązujące w okresie 12 – 28 luty 2021 rok – pobierz.

WSZS w Szczecinie informuje, że po konsultacji z Operatorem Krajowym programu SKS Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz z Ministerstwem informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. zajęcia SKS mogą być prowadzone tylko do 5 osób (nauczycieli + 4 osoby ćwiczące) na powietrzu, w lesie czy parku lub jeżeli na zajęcia uczęszczają zawodnicy uprawiający sport w klubie i posiadający licencję sportową (nie ma wtedy ograniczeń co do liczby uczestników i miejsca prowadzenia zajęć SKS). Oczywiście każdy nauczyciel musi posiadać zgodę dyrekcji swojej szkoły na prowadzenie zajęć SKS.


Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki konkursu na program “Szkolny Klub Sportowy” na 2021 rok. Pragniemy poinformować, że Operatorem Wojewódzkim projektu na województwo zachodniopomorskie został Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie. Dzięki uprzejmości Ministerstwa związanego z możliwością zmniejszenia liczby zajęć SKS na grupę mogliśmy zakwalifikować wszystkich chętnych czyli 463 grupy SKS. Obecnie na jedną grupę SKS przypada 61 godzin zajęć czyli 61 x 60,00 zł. daje nam kwotę 3 660,00 zł. brutto.

Lista szkół / grup zakwalifikowanych do programu SKS w 2021 rok pobierz.

Dokumenty SKS 2021 do pobrania i odesłania do WSZS w Szczecinie.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ NA ADRES:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
ul. Garncarska 5; 70 – 377 Szczecin
1. Umowa – zlecenie SKS 2021 – pobierz WORD / pobierz PDF.
2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2021 – pobierz WORD / pobierz PDF.
3. Umowa – porozumienie SKS 2021 – pobierz WORD / pobierz PDF.
4. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz PDF
lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz PDF.
UWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2020r.
W 2021r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2020r.

Instrukcja do dokumentów SKS 2021.

Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – należy odesłać do 15.02.2021r.
Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – należy odesłać do 15.02.2021r.
Dok. nr 3 – umowa – porozumienie. Należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 28.02.2021r.
Dok. nr 4 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. Należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS

Jeżeli chodzi o organizację zajęć SKS od 18 stycznia 2021 roku to informujemy, że w związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii: do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),  lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawylub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;                             2) ich organizowania bez udziału publiczności.                                                                                                       Jako „sport zawodowy”, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Komisji UE, traktuje się uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku, gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Działalność sportowa polegająca na organizacji współzawodnictwa, zajęć, wydarzeń i imprez sportowych jest dopuszczalna w przypadku, gdy dotyczą one zawodników pobierających z tego tytuły wynagrodzenie lub stypendium, o którym mowa w ustawie o sporcie, lub będących członkami kadry narodowej, lub uczestniczących w rozgrywkach ligi zawodowej, ewentualnie – w stosunku do dzieci i młodzieży – jeżeli są organizowane przez odpowiedni polski związek sportowy. Przypominamy, że cały czas obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób, co uniemożliwia organizację zajęć poza obiektami sportowymi.


WSZS w Szczecinie uprzejmie informuje, że po ogłoszeniu konkursu ofert przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu stowarzyszenie nasze zaczyna zbierać zgloszenia do programu Szkolny Klub Sportowy na 2021 rok – pobierz zgłoszenie. Wypełnione zgłoszenia należy przesłać pocztą e-mail’ową na adres wszs@szczecin.home.pl lub sks.szczecin@wp.pl do dnia 15 grudnia 2020 roku (w związku, że pozostało jeszcze 100 miejsc to przedłużamy termin zgłoszeń do 18 gudnia 2020r.).

Jednocześnie inforujemy, że zasady działania programu są podobne do zeszłorocznych czyli dla szkoły liczącej do 300 uczniów możliwość utworzenia 2 grup (jedna z tych grup musi być z przewagą dziewcząt powyżej 50 %), a dla szkół liczących powyżej 300 uczniów 3 grupy (jedna z tych grup musi być grupą dziewcząt). Ponadto wzrosło wynagrodzenie nauczyciela z 40 zł. brutto za jedną jednostkę 60 minutową zajęć do 60 zł. brutto co daje nam 70 zajęć 60 minutowych razy 60 zł. całość wynagrodzenia równa się 4200 zł. brutto.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE i WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ !!!


WSZS w Szczecinie uprzejmie informuje, że zajęcia SKS mogą, a nawet jest wskazane aby w czasie pandemii COVD-19 odbywały się w miarę możliwości regularnie. Szczegóły w informacji Operatora Krajowego Programu Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego – zobacz.


WSZS Szczecinie uprzejmie informuje, że istnieje możliwość utworzenia nowych grup zajęć SKS od września. Przypominamy jednocześnie, że na jedną szkołę liczącą do 300 uczniów przypadają 2 grupy SKS, a na szkołę liczącą powyżej 300 uczniów maksymalnie 3 grupy SKS.

Chętnych prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie celem weryfikacji i ewentualnej możliwości utworzenia grupy SKS w danej placówce – tel. 91 48-42-170.

Ponadto informujemy, że zajęcia SKS należy prowadzić z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego znajdujących się poniżej.

UWAGA !!!

Najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia zajęć SKS od 03 czerwca br. – pobierz.

Zasady bezpieczeństwa – pobierz.


Najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia zajęć SKS od 18 maja br. – pobierz.

Zasady bezpieczeństwa – pobierz.


Informujemy, że od poniedziałku 11.05.2020r. wznawiamy możliwość prowadzenia zajęć w ramach programu SKS. Nauczyciele, którzy mają możliwość prowadzenia zajęcia pomimo braku zajęć szkolnych mogą to robić od 11.05.2020r. z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.Szczegóły w dokumencie – pobierz.

Dodatkowe informacje – pobierz / zasady bezpieczeństwa – pobierz / najczęściej zadawane pytania – pobierz.

———————————————————————————————————————————–

WSZS w Szczecinie Operatorem Wojewódzkim SKS na 2020 rok.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Szczecinie uprzejmie informuje, że w dniu 16.01.2020r. zostały ogłoszone wyniki konkursu Ministerstwa Sportu RP na ogólnopolski program “Szkolny Klub Sportowy”. Zostaliśmy Operatorem Wojewódzkim na województwo zachodniopomorskie.

Dziennik SKS wystartował więc możne się rejestrować (nowi nauczyciele) – www.szkolnyklubsportowy.pl/rejestracja lub logować (nauczyciele, którzy brali udział w latach poprzednich) – www.szkolnyklubsportowy.pl/logowanie

Uprzejmie informujemy, że dopiero po przesłaniu nam umowy zlecenia przez Państwa i nadaniu jej odpowiedniego numeru dopiero wtedy będziemy akceptować do udziału w programie w 2020 roku (konieczność, która została wprowadzona do platformy SKS).

Decyzja nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24.10.2019r. w sprawie programu Szkolny Klub Sportowy 2020 – pobierz.

Lista szkół zakwalifikowana do programu SKS w 2020 roku – pobierz.

Dokumenty SKS do pobrania i odesłania do WSZS w Szczecinie – 2020r.

DOKUMENTY DO POBRANIA I ODESŁANIA POCZTĄ DO:
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
ul. Garncarska 5 70 – 377 Szczecin
1. Umowa – zlecenie SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
2. Oświadczenie zleceniobiorcy SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
3. Umowa na korzystanie z obiektów sportowych SKS 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
4. Umowa – porozumienie SKS – 2020 – pobierz WORD / pobierz PDF.
5. Zał. nr 1 – oświadczenie pełnoletniego uczestnika zajęć – pobierz PDF
lub zał. nr 2 – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć – pobierz PDF.
UWAGA: aktualność zachowują oświadczenia zebrane od uczestników w roku 2019r.
W 2020r. zgody muszą być podpisane przez opiekunów/uczestników, którzy nie uczestniczyli w Programie w 2019r.

Instrukcja do dokumentów SKS 2020

Dok. nr 1 – umowa – zlecenie. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą na adres WSZS w Szczecinie (2 egzemplarze) – należy odesłać do 31.01.2020r.
Dok. nr 2 – oświadczenie zleceniobiorcy. Należy wypełnione czytelnie i podpisane przesłać jak najszybciej pocztą (1 egzemplarz) do WSZS w Szczecinie – nalezy odesłać do 31.01.2020r.
Dok. nr 3 – umowa na korzystanie z obiektów sportowych. Należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
Dok. nr 4 – umowa – porozumienie. Należy przesłać pocztą do WSZS w Szczecinie po wypełnieniu, opieczętowaniu i podpisani przez odpowiednie osoby w 2 egzemplarzach – należy odesłać do 29.02.2020r.
Dok. nr 5 – zał. nr 1 lub zał. nr 2. Należy zebrać od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających w zajęciach SKS (zał. nr 2) lub od pełnoletnich uczestników zajęć SKS (zał. nr 1)  i skany zamieścić w dzienniku elektronicznym SKS
Najważniejsze informacje:
 • tak jak było w roku 2017, 2018 i 2019 program będzie polegał na prowadzeniu zajęć SKS przez nauczyciela wychowania fizycznego w swojej szkole z uczniami z tejże szkoły dwa razy w tygodniu przez 60 minut,
 • wynagrodzenie dla nauczyciela tj. 40,00 zł. brutto za jedną 60 minutową godziną zajęć prowadzonych od 2 stycznia do 15 grudnia br. należy przeprowadzić 70 zajęć 60 minutowych co daje nam 70 x 40,00 zł. 2800,00 zł.brutto,
 • grupa SKS powinna liczyć minimum 15 uczniów,
 • w jednej szkole liczącej do 300 uczniów mogą powstać maksymalnie 2 grupy i wtedy jedna z nich musi być z przewagą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %),
 • w szkole liczącej powyżej 300 uczniów mogą powstać 3 grupy SKS i wtedy jedna z nich musi być grupą dziewcząt (nie dotyczy szkół, w których liczba uczennic nie przekracza 30 %).

W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem WSZS w Szczecinie tel. + 48 91 48-42-170 lub ewentualnie do Wiceprzewodniczącego WSZS w Szczecinie Marcina Kuduka + 48 519-17-26-36

Ruszył nabór szkół do programu Szkolny Klub Sportowy na 2020 rok – pobierz zgłoszenie.

Powrót do strony głównej

© 2022, ALL RIGHTS RESERVED. DESIGNED & CODED BY CRIS